POBIERZ JAKO PDF

Szanowna użytkowniczko, Szanowny użytkowniku!

Dziękujemy za zainteresowanie naszą aplikacją i pobranie jej na swoje urządzenie.

Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji, mamy dla Ciebie kilka przydatnych informacji – wyjaśniają one sposób i zasady działania aplikacji.

Aplikacja eApelacje umożliwia wgląd do Twoich spraw zarejestrowanych w serwisach internetowych  Portalach Informacyjnych Sądów Powszechnych. Dane zawarte w Aplikacji pochodzą z Twoich aktywnych kont w Portalach (poniżej definicja pojęcia). Kliknij w nazwę apelacji, aby zapoznać się z regulaminem Portalu danej apelacji:

apelacja białostocka, apelacja gdańska, apelacja katowicka, apelacja krakowska, apelacja lubelska, apelacja łódzka, apelacja poznańska, apelacja rzeszowska, apelacja szczecińska, apelacja warszawska, apelacja wrocławska.

Pobrane dane są przechowywane w zaszyfrowanej formie na Twoim urządzeniu mobilnym. Więcej na ten temat przeczytasz w Polityce prywatności aplikacji. Zwracamy uwagę, że Dostawca Aplikacji (poniżej definicja pojęcia) nie odpowiada za poprawność danych zawartych w Portalu.

Aplikacja pobrana na urządzenie z systemem Android umożliwia włączenie funkcji powiadomień o nowych informacjach, które pojawią się w Portalach w Twoich sprawach.

Pamiętaj, że przetwarzanie danych osób, jakie udostępniane są w Portalu, posługiwanie się nimi czy ich publikowanie, podlega ograniczeniom prawnym wynikającym m.in. z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, dóbr osobistych i prywatności.

REGULAMIN APLIKACJI eAPELACJE

1. Definicje

Aplikacja – oprogramowanie o nazwie „eApelacje”, przeznaczone do instalacji na urządzeniu mobilnym, umożliwiające Użytkownikowi uzyskanie dostępu do danych zawartych w aktywnych kontach użytkownika Portalu;

Cennik – oferta cenowa abonamentu na dostęp do wszystkich funkcjonalności Aplikacji, dostępna na stronie eapelacje.pl

Portal – system teleinformatyczny obejmujący działaniem sądy powszechne z obszaru danej apelacji, umożliwiający użytkownikom Portalu dostęp do spraw, korzystanie z usług udostępnianych przez Portal, obsługę komunikacji elektronicznej;

Dostawca Aplikacji – JGA IT Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Kilińskiego 30, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000911074, posługującą się NIP: 6342999211, REGON: 389451882, o kapitale zakładowym w wysokości: 5000,00 zł, email: legaltech@jga.com.pl

Konto użytkownika Portalu – dostępne dla użytkownika Portalu miejsce w Portalu, za pośrednictwem którego Administrator danych udostępnia użytkownikowi Portalu sprawy;

Użytkownik – osoba fizyczna, która pobrała Aplikację na swoje urządzenie oraz posiada min. jedno aktywne Konto użytkownika Portalu

Regulamin – niniejszy regulamin Aplikacji;

Oferty – specjalne oferty, plany lub członkowstwa promocyjne dotyczące możliwości korzystania z Aplikacji;

Subskrypcja – usługa sprzedaży abonamentu na dostęp do Aplikacji w określonych odstępach czasu zgodnie z Cennikiem;

Powiadomienie push – wiadomość przekazywana Użytkownikowi w formie powiadomienia wyświetlanego na ekranie telefonu.

2. Aplikacja

  1. Aplikacja pozwala na pobranie danych z aktywnego Konta użytkownika Portalu, powiadamianie o nowych elementach, które zostały przypisane do ww. konta, a także przechowywanie pobranych danych w postaci zaszyfrowanej w urządzeniu mobilnym Użytkownika.
  2. Wgląd poprzez Aplikację do danych, o których mowa w ust. 2 powyżej, możliwy jest jednocześnie w odniesieniu do aktywnych Kont użytkownika Portalu z obszaru wszystkich apelacji, w których Użytkownik powiada aktywne Konto użytkownika Portalu.
  3. Aplikacja nie umożliwia założenia oraz aktywowania Konta użytkownika Portalu. Rejestracja Konta użytkownika Portalu powinna odbyć się bezpośrednio przez Portal.
  4. Korzystanie z Aplikacji jest płatne zgodnie z zasadami subskrypcji opisanymi poniżej. Samo pobranie Aplikacji na urządzenie jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem, że korzystanie przez Użytkownika z usług transmisji danych w związku z pobraniem lub korzystaniem z Aplikacji może wiązać się z naliczeniem dodatkowych opłat przez operatora telekomunikacyjnego, świadczącego usługi Użytkownikowi.
  5. Użytkownik Aplikacji jest uprawniony do korzystania z funkcjonalności odbierania Powiadomienia push, jeśli Aplikacja daje taką możliwość. Powiadomienie push zawiera informację o pobraniu nowych danych z Portali przez Aplikację. Wyświetlany jest numer sygnatury sprawy, dla jakiej pobrano aktualizację. Rozszerzona informacja dotycząca aktualizacji wyświetlana jest bezpośrednio w Aplikacji. Aktualnie Powiadomienia push dostępne są jedynie na urządzeniach z systemem operacyjnym Android.
  6. Użytkownik Aplikacji może wyłączyć funkcję otrzymywania Powiadomień push dla Aplikacji korzystając z funkcji systemowych.

3. Wymagania techniczne

  1. Do poprawnego działania Aplikacja wymagane jest urządzenie mobilne z:
 1. systemem operacyjnym (i) Android w najnowszej wersji lub wersją systemu cztery pełne wersje wstecz lub (ii) iOS w najnowszej wersji lub wersją systemu cztery pełne wersje wstecz;
 2. dostępem do sieci Internet w celu pobrania aktualizacji danych w Aplikacji;
 3. dostępem do usługi Google Play/App Store;
 4. co najmniej 20 MB wolnej pamięci wewnętrznej.
  1. Dostawca nie gwarantuje kompatybilności Aplikacji z urządzeniem mobilnym Użytkownika. Użytkownicy proszeni są o zgłaszanie Dostawcy braku kompatybilności urządzenia z Aplikacją, na adres wskazany punkcie 2.1 Regulaminu.
  2. Do poprawnego działania Aplikacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa zawartych w niej danych może być konieczne instalowanie dostarczanych przez Dostawcę aktualizacji Aplikacji. Dostawca rekomenduje, żeby Użytkownik włączył w urządzeniu Użytkownika funkcję automatycznych aktualizacji Aplikacji.
  3. Zaleca się niezwłoczne instalowanie aktualizacji systemu operacyjnego urządzenia Użytkownika. Brak dokonywania uaktualnień systemu operacyjnego lub Aplikacji może doprowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa korzystania z Aplikacji.

4. Korzystanie z aplikacji

  1. Przed pierwszym użyciem Aplikacji wymagane jest zarejestrowanie i aktywowanie Kont użytkownika Portalu z obszaru wszystkich apelacji, do których Użytkownik chciałby posiadać dostęp poprzez Aplikację.
  2. Dostęp do danych przypisanych do Konta użytkownika Portalu jest możliwy po wprowadzeniu w Aplikacji w zakładce „Konto” loginu i hasła do Konta użytkownika Portalu oraz wybraniu Portali apelacji (występujących pod oznaczeniami „apelacja [nazwa]”), do których powinno nastąpić logowanie.
  3. Zaleca się zabezpieczenie urządzenia na które została pobrana Aplikacja przed dostępem osób trzecich, np. poprzez nadanie unikalnego kodu dostępu do urządzenia lub zabezpieczenie dostępu funkcją biometrii.
  4. W przypadku zakończenia korzystania z urządzenia mobilnego przez Użytkownika, zaleca się, przed przekazaniem urządzenia osobie trzeciej, usunąć dane zawarte w Aplikacji.
  5. Użytkownik może korzystać z Aplikacji na jednym urządzeniu jednocześnie.
  6. Pobrane przez Aplikację dane są przechowywane w zaszyfrowanej formie na urządzeniu mobilnym.

5. LICENCJA

  1. Z chwilą instalacji Aplikacji Dostawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji na warunkach określonych w niniejszym punkcie 5. Udzielona licencja jest nieprzenaszalna oraz nie uprawnia do udzielania dalszych licencji (sublicencji).
  2. Licencja jest udzielana „na czas nieoznaczony, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  3. Licencja obejmuje bezpłatną możliwość przeglądania zakładki Aplikacji pn. Sprawy. Dostęp do pozostałych funkcjonalności Aplikacji jest odpłatny, zgodnie z zasadami subskrypcji.
  4. Na podstawie udzielonej licencji Użytkownik jest uprawniony do zwielokrotniania Aplikacji w zakresie niezbędnym do jej zainstalowania i używania na posiadanych przez Użytkownika urządzeniach mobilnych – jeżeli czynności te są podejmowane dla celów korzystania z Aplikacji zgodnie z Regulaminem.
  5. Z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej oraz wyjątków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Użytkownik nie jest uprawniony do zwielokrotniania Aplikacji w jakikolwiek inny sposób lub jej tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub wprowadzania jakichkolwiek innych zmian.

6. ZASADY SUBSKRYPCJI

  1. Dostawca może okresowo przedstawiać specjalne oferty, plany lub członkostwa promocyjne. Uprawnienia do danej Oferty są określane według wyłącznego uznania Dostawcy, który zastrzega sobie prawo do anulowania Oferty.
  2. Dostęp do wszystkich funkcjonalności Aplikacji jest możliwy po zakupie abonamentu modelu subskrypcji.
  3. Subskrypcja jest odnawialna co 1 (jeden) miesiąc, zawierana na czas nieokreślony, z możliwością jej wypowiedzenia w każdym czasie ze skutkiem na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc liczony jako 30 kolejnych dni kalendarzowych.
  4. Przy zakupie Subskrypcji w Aplikacji Użytkownik powinien:
  1. wybrać rodzaj Subskrypcji z listy dostępnych,
  2. złożyć w Aplikacji zamówienie poprzez użycie przycisku „Subskrybuj”.
  1. Usługa dostępu do Aplikacji trwa od momentu zawarcia umowy aż do momentu jej rozwiązania w wyniku anulowania Subskrypcji przez Użytkownika (skutkującej wypowiedzeniem umowy) najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego.
  2. Anulowania Subskrypcji zakupionej w Aplikacji można dokonać w AppStore lub Google Play (w zależności od systemu operacyjnego jaki jest zainstalowany w telefonie Użytkownika):
  1. w AppStore – użytkownik musi otworzyć AppStore, wybrać sekcję konto, wybrać sekcję „Subskrypcje”, następnie klinkąć w aplikację eApelacje i dalej odpowiednio „Anuluj subskrypcję” lub „Anuluj okres próbny”. Więcej informacji: https://support.apple.com/pl-pl/HT202039
  2. w Google Play – użytkownik musi otworzyć Google Play, wybrać sekcję „Konto”, sekcję „Płatności i subskrypcje”, następnie kliknąć aplikację eApelacje i następnie „Anuluj Subskrypcję” lub „Anuluj okres próbny”. Więcej: https://support.google.com/googleplay/answer/7018481?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DAndroid.
  1. Za dokonanie zapłaty ceny za dostęp do Aplikacji uważa się moment uznania rachunku bankowego wskazanego przez Dostawcę Aplikacji.
  2. Dostawca Aplikacji nie odpowiada za skutki opóźnień w dokonaniu płatności, za które odpowiedzialność ponoszą podmioty obsługujące płatności.
  3. Dostęp do wszystkich funkcjonalności Aplikacji nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Dostawcę Aplikacji potwierdzenia akceptacji płatności przez operatora płatności.
  4. Dostawca Aplikacji może okresowo wprowadzać zmiany planów subskrypcyjnych, jednak wszelkie tego typu zmiany cen lub planów subskrypcyjnych będą obowiązywać nie wcześniej niż 30 dni po publikacji nowego Cennika.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Użytkownik ma obowiązek korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z Regulaminem, regulaminami Portali oraz obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Działania Użytkownika wykraczające poza udzieloną licencję stanowią naruszenie Regulaminu.
  3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa bądź szkodę wyrządzoną swoim działaniem związanym z korzystaniem przez niego z Aplikacji, w szczególności posłużeniem się lub podaniem do wiadomości publicznej danych innych Użytkowników, w tym naruszenie ich dóbr osobistych, prywatności lub zasad przetwarzania danych osobowych.
  4. Aplikacja jest dostarczana przez Dostawcę na zasadzie „as is” („taka, jaka jest”), bez jakichkolwiek gwarancji wyrażonych lub dorozumianych, w tym w szczególności dorozumianych gwarancji wartości handlowej i przydatności do określonych celów. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, nadzwyczajne, częściowe lub wtórne (w szczególności za szkody wynikające z konieczności użycia produktów lub usług zastępczych, niemożności użytkowania, utraty danych lub zysków albo przerw w działalności) bez względu na ich przyczynę lub przyjęte założenie dotyczące odpowiedzialności, powstałe w jakikolwiek sposób w wyniku użytkowania Aplikacji.
  5. Dodatkowo Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody będące wynikiem niewykonania przez Użytkownika aktualizacji Aplikacji lub niezastosowania się do zaleceń, o których mowa w pkt 4 Regulaminu;
  2. szkody będące wynikiem korzystania przez Użytkownika z Aplikacji w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
  3. jakość i dostępność usług telekomunikacyjnych, niezbędnych do korzystania z Aplikacji, świadczonych przez operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Użytkownik.
  1. Dostawca przewiduje dalszy rozwój Aplikacji oraz wprowadzanie nowych funkcji w przyszłości, co może powodować konieczność aktualizowania Aplikacji.

8. REKLAMACJE

  1. Dostawca Aplikacji przyjmuje reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania Subskrypcji. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail na adres legaltech@jga.com.pl lub w formie pisemnej na adres prowadzenia działalności przez Dostawcę Aplikacji. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 • a) imię,
 • b) nazwisko,
 • c) adres poczty elektronicznej,
 • d) adres dla korespondencji,
 • e) okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji oraz żądania Użytkownika (usunięcie naruszeń, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy);
 • f) wskazanie sposobu zwrotu uiszczonej za Subskrypcję ceny.
  1. Jeżeli podane w reklamacji dane będą niekompletne i będą wymagały uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Dostawca Aplikacji zwróci się do Użytkownika z prośbą o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie.
  2. Poprawnie złożone reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 30 dni licząc od momentu, w którym Dostawca Aplikacji otrzyma reklamację.

9. WSPARCIE TECHNICZNE I ZGŁASZANIE POMYSŁÓW NOWYCH FUNKCJONALNOŚCI

  1. Wsparcie techniczne Aplikacji jest realizowane poprzez kontakt telefoniczny pod numerem: +48 796 244 420 lub poprzez email: eapelacje@jga.com.pl, czynne w godzinach 9.00-18.00 w dni robocze.
  2. Ewentualne pytania, uwagi lub propozycje Użytkowników dotyczące Aplikacji i jej funkcji można kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: eapelacje@jga.com.pl..

10. Postanowienia końcowe

  1. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Aplikacji poprzez odinstalowanie jej z urządzenia Użytkownika. Odinstalowanie Aplikacji nie powoduje anulowania Subskrypcji.
  2. Dostawca zastrzega możliwość zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu jest wiążąca dla Użytkowników, którzy dokonali akceptacji nowej treści Regulaminu.
  3. Regulamin jest udostępniony w Aplikacji, jak również na stronie eapelacje.pl/terms, skąd możliwe jest jego pobranie w formacie PDF, utrwalenie i wydrukowanie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI eAPELACJE

POBIERZ JAKO PDF

  1. Niniejsza Polityka prywatności odnosi się do danych osobowych Użytkowników korzystających z Aplikacji mobilnej eApelacje.
  2. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
  3. Dostawcą Aplikacji jest JGA IT Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Kilińskiego 30, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000911074, posługującą się NIP: 6342999211, REGON: 389451882, o kapitale zakładowym w wysokości: 5000,00 zł, email: legaltech@jga.com.pl. Twórcą Aplikacji jest Wojciech Ryczko.
  4. W dalszej części Polityki prywatności Dostawca Aplikacji będzie określany również jako „eApelacje”.
  5. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Dostawcą Aplikacji poprzez e-mail: eapelacje@jga.com.pl.
  6. Aplikacja gromadzi, wykorzystuje i przetwarza Dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności w celach zapewnienia poprawnego działania Aplikacji.
  7. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO i innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych, eApelacje wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych.
  8. Podczas korzystania z Aplikacji Państwa Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na urządzeniu, na którym zainstalowana jest Aplikacja („Urządzenie”), z wyłączeniem danych dotyczących zakupu Subskrypcji. Dane osobowe przetwarzane w Aplikacji nie są udostępniane Dostawcy Aplikacji, jak również podmiotom trzecim z wyjątkiem ust. 9 poniżej.
  9. Aplikacja przesyła w sposób zaszyfrowany (HTTPS) Państwa login i hasło do Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych. Dostawca Aplikacji nie ma dostępu do tych danych. Wymiana informacji odbywa się pomiędzy Urządzeniem a Portalem Informacyjnym Sądów Powszechnych.
  10. eApelacje nie odpowiadają za bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych przez Portal Informacyjny Sądów Powszechnych.
  11. Aplikacja przetwarza następujące Dane osobowe:
 1. login i hasło Użytkownika – zapisywane są na Urządzeniu, w pamięci tymczasowej Aplikacji, w zaszyfrowanej formie; usuwane są po odinstalowaniu Aplikacji z Urządzenia;
 2. dane pobrane z Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych – zapisywane są na Urządzeniu, w pamięci tymczasowej Aplikacji, usuwane są każdorazowo po zamknięciu Aplikacji;
 3. identyfikatory obiektów przypisane do spraw, czynności, posiedzeń, notyfikacji, dokumentów, wniosków, sygnatury spraw (ID obiektów) – zapisywane są na Urządzeniu, w pamięci tymczasowej Aplikacji, w zaszyfrowanej formie; usuwane są po odinstalowaniu Aplikacji z Urządzenia.

Dostawca Aplikacji nie ma dostępu do tych danych. Wymiana informacji odbywa się pomiędzy Urządzeniem a Portalem Informacyjnym Sądów Powszechnych.

  1. Aplikacja uzyskuje dostęp do funkcji „Internet” Urządzenia. Internet używany jest do zalogowania się do Portalu, pobrania/zaktualizowania informacji z Portalu. Bez dostępu do Internetu nie aktywują Państwo dostępu do Aplikacji, nie dodadzą i nie pobiorą informacji, nie odświeżą danych zawartych w Aplikacji.
  2. Wprowadzenie przez Państwa danych do Aplikacji jest dobrowolne. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości skorzystania z Aplikacji.
  3. Aplikacja nie rejestruje lokalizacji Państwa Urządzenia, nie rejestruje, nie analizuje Państwa połączeń, kontaktów, czy wiadomości. W celu weryfikacji tych informacji należy wybrać w Urządzeniu właściwości Aplikacji (zależnie od wersji systemu: „O aplikacji”, „Informacje o aplikacjach”), a następnie sekcję „Uprawnienia” (lub „Uprawnienia aplikacji”).
  4. Aplikacja nie tworzy zewnętrznego konta użytkownika. Dane z Portalu są pobierane, a następnie przechowywane w zaszyfrowanej formie na Państwa Urządzeniu.
  5. Pobrane przez Aplikację informacje z Portalu działają w trybie offline. Inaczej mówiąc, mogą je Państwo zobaczyć na ekranie swojego Urządzenia nawet wtedy, kiedy nie mają dostępu do Internetu.
  6. Aplikacja może w sposób zautomatyzowany, na podstawie wybranych przez Państwa ustawień Aplikacji, wyświetlać notyfikacje push w celu informowania o pojawieniu się nowych informacji w Aplikacji.
  7. W związku z zakupem Subskrypcji, Dostawca Aplikacji otrzymuje od operatora Subskrypcji (odpowiednio AppStore lub Google Play) dane o: rodzaju urządzenia, rodzaju zakupionej Subskrypcji, czasie zakupienia Subskrypcji, czasie anulowania Subskrypcji, statusie płatności (bez informacji umożliwiających identyfikację Użytkownika).
  8. Wszelkie słowa pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Aplikacji, chyba że co innego wynika z treści niniejszej Polityki prywatności.
  9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.